U als individu staat centraal! Geen standaardadvies of streng dieet, maar een advies dat past bij uw persoonlijke omstandigheden en levensstijl.dietist-vandun-advies Tijdens mijn advies houd ik rekening met uw gezondheid en met uw wensen. Zo komen we samen met uw persoonlijke inbreng, vragen en motivatie tot een advies op maat.

Consulten
Eerste consult:
Het eerste bezoek duurt ongeveer 60 minuten. Tijdens dit gesprek stel ik vragen over de reden(en) van uw komst, uw persoonlijke wensen, uw voedingsgewoontes, eventuele medicatie, medische achtergrond en leefomstandigheden. Deze uitgebreide intake is nodig voor een goed advies op maat. Afsluitend stellen we een op uw situatie afgestemd behandelplan op en bespreken we het vervolg van uw begeleiding.

Vervolgconsulten:
Deze duren 15-25 minuten. In de vervolgconsulten gaan we onder andere in op de uitvoering van uw plannen en het invoeren van de adviezen in uw levensstijl.

Eindconsult:
Hier kijken we gezamenlijk terug op de behandeling en werpen we een blik op de toekomst.

Huisbezoek: Indien u lichamelijk niet in staat bent om naar de praktijk te komen, kan ik u ook thuis bezoeken. Dit is alleen mogelijk op medische indicatie van uw (huis)arts. De kosten voor het huisbezoek worden dan vergoed.

Telefonisch en e-mail consult
Zowel telefonisch als e-mail consulten kunnen onderdeel uitmaken van de begeleiding.

Privacy
Als diëtist heb ik een medisch beroepsgeheim en houd ik me aan de wettelijke voorschriften omtrent persoonsregistratie. Alles wat u met mij bespreekt, wordt vertrouwelijk behandeld. De verwijzer ontvangt een schriftelijke rapportage aan het begin en aan het eind van de behandeling.

Algemene voorwaarden

Algemeen
Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen de diëtist en zijn/haar opdrachtgever inzake behandeling en/of het leveren van diensten en/of goederen.

Onder opdrachtgever wordt verstaan alle patiënten, cliënten of andere natuurlijke en rechtspersonen, dan wel hun wettelijke vertegenwoordigers die de dienst van de diëtist inroepen.

Verhindering
Indien de opdrachtgever verhinderd is om op afgesproken datum en tijdstip aanwezig te zijn, dient hij/zij de diëtist hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen.

Afspraken die niet minimaal 24 uur van tevoren zijn afgezegd worden in rekening gebracht. Voor ziekte wordt geen uitzondering gemaakt.

Afzegging dient persoonlijk of via de telefoon, eventueel ingesproken op het antwoordapparaat, of via de e-mail te worden gedaan.

Tarieven
Diëtetiek is opgenomen in de basisverzekering, voor 3 klokuren per kalenderjaar.

In sommige gevallen zijn extra uren diëtetiek opgenomen in een aanvullende polis.

Diëtistenpraktijk Marije van Dun hanteert de tarieven voor diëtetiek zoals is afgesproken met de zorgverzekeraars. Voor huisbezoeken bestaat daarnaast een uittoeslag, ongeacht reisafstand en reistijd.

Voor de meest actuele tarieven kunt u kijken op de website www.dietistvandun.nl op de bordjes met tarieven in de praktijk of navragen aan de diëtist zelf.

Beëindigen behandeling
De cliënt kan ten allen tijde de overeenkomst beëindigen, mits de diëtist 48 uur voor een gemaakte afspraak hiervan schriftelijk op de hoogte is gesteld. Ook kunt u het aangeven tijdens het consult zelf.

De diëtist kan de overeenkomst beëindigen indien de advisering naar verwachting van diëtist niet tot de gewenste resultaten leidt. De diëtist stelt de patiënt/cliënt tijdig op de hoogte wanneer de diëtist een dergelijke situatie voorziet.

Betaling en declaraties
In vervolg op het genoemde in artikel 3, zal de diëtist indien mogelijk de kosten declareren bij de zorgverzekeraar. Indien dit niet mogelijk is, ontvangt de opdrachtgever een factuur. In dat geval is de opdrachtgever zelf betaling verschuldigd met een betalingstermijn van 14 dagen. De opdrachtgever kan diëtistenpraktijk Marije van Dun ook machtigen om het verschuldigde bedrag te innen.

Uitblijven van betaling
Bij het uitblijven van betaling binnen de gestelde termijn, is de opdrachtgever in gebreke zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling nodig is. Zolang de opdrachtgever in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen, zullen alle kosten welke verband houden met de inning van de desbetreffende vordering in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever. Onder deze kosten worden uitdrukkelijk mede verstaan de kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

Incasso
De diëtist is in het hierboven onder artikel 4 en 5 vermelde geval gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daar mee te belasten.In het algemeen zal eerst een herinnering gestuurd worden. Bij de 1e aanmaning zal de vordering worden verhoogd met € 5,00 administratiekosten, bij de laatste aanmaning met € 10,00.

Verschuldigdheid
Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen zijn, ter zake de juistheid van hetgeen de opdrachtgever verschuldigd is, de administratieve gegevens van de diëtist bindend.

Aansprakelijkheid
Het advies van de diëtist is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De diëtist sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de opvolging door de opdrachtgever van door de diëtist verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de diëtist.

Klachten
Diëtistenpraktijk Marije van Dun doet er alles aan goede zorg te verlenen en alles zorgvuldig te organiseren.

Mocht u als cliënt onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan is het belangrijk dit te bespreken met de diëtist zelf of contact op te nemen met Diëtistenpraktijk Marije van Dun.

Als dat geen oplossing biedt, kunt u een klacht indienen bij het Klachtenloket Paramedici, via de website, www.klachtenloketparamedici.nl.

 

Dietistenpraktijk Marije van Dun, Rijen - T. 06 - 482 530 05